NAZWA PROJEKTUBENEFICJENTDATA WYKONANIAWARTOŚĆ PROJEKTUPROGRAM
Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej
Odtworzenie infrastruktury do diagnostyki i terapii chorób układu oddechowego CO-I, poprzez wymianę wyrobów medycznych.  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie  2017  6 916 469,36 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Głogowskim Szpitalu Powiatowym Sp. z o. o.  Głogowski Szpital Powiatowy Sp. z o. o.  2018  322 150,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Odddziału Ratunkowego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej.  Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie  2018  477 820,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej  Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  2018  368 900,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWiA z WMCO w Olsztynie – etap nr 1 wymiana istniejącego akceleratora wraz z adaptacją istniejącego bunkra na potrzeby instalacji oraz dostosowaniem istniejącej infrastruktury  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  2017   12 002 484,60 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Rozbudowa i modernizacja zakładu radioterapii w celu poprawy dostępności i jakości leczenia pacjentów onkologicznych w SP ZOZ MSWIA z WMCO w Olsztynie – etap 2 zakup jednego akceleratora oraz budowa jednego bunkra wraz z ich dostosowaniem do istniejącej infrastruktury  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie  2017   22 013 695,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 E-Psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia danych i udostępniania danych do procesu elektronicznej obsługi pacjenta  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu  2016   6 557 275, 60 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Rozbudowa z przebudową i doposażeniem istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy WCSKJ wraz z uruchomieniem lądowiska  Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  2016   5 010 364,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Modernizacja i doposażenie SOR Specjalistycznego Szpitala im. Alfreda Sokołowskiego z siedzibą w Wałbrzychu  Specjalistyczny Szpital im. dr. Alfreda Sokołowskiego  2016   3 163 866,90 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej  Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej  2017   3 018 774,82 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy opieki zdrowotnej  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 2017
 
  3 370 585,54 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Przebudowa, rozbudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Świdnicy oraz modernizacja lądowiska  Samodzielny Publiczny Zespół opieki Zdrowotnej w Świdnicy  2016   1 156 612, 67 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu  Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu  2016  4 831 440,67 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Doposażenie w sprzęt medyczny szpitalnego oddziału ratunkowego SPZOZ w Krotoszynie w celu poprawy jakości usług i zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego.  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie  2017   1 327 474,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Poprawa infrastruktury ochrony zdrowia poprzez doposażenie SPZOZ w Krotoszynie w nowoczesny sprzęt medyczny  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie  2017   3 925 535,14 zł brutto  Wielkopolski Program Operacyjny 2014-2020
 Zakup pasażerskich pojazdów kolejowych  Wielkopolski Program Operacyjny 2014-2020  2018   43 085 781,00 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020
 Przebudowa napowietrznej magistrali ciepłowniczej DN400, DN500 w zakresie wymiany izolacji na segmentową izolację poliuretanową w Polkowicach  Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o. o. W Polkowicach  2018  3 828 932,75 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Zagospodarowanie Góry Chełmskiej – etap I  Miasto Koszalin  2017   3 663 446,30 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
 Zakup bezemisyjnego taboru autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich w gminie Polkowice  Gmina Polkowice  2017  3 426 370,00 zł brutto  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
 Budowa elektrycznej instalacji fotowoltaicznej na terenie Urzędu Miasta i Gminy oraz na Budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Witnicy  Gmina Witnica  2015   2 304 263,65 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020
 Polski Ogród Milenijny  Uniwersytet Wrocławski  2016  2 218 057,20 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Termomodernizacja budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii w Katowicach przy ul. Bankowej 14  Uniwersytet Śląski w Katowicach

 2016   10 219 452,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Wykonanie termomodernizacji budynków szkolnych Gimnazjum im. Dr Józefa Matuszewskiego przy ul. Zdrojowej 34 w Polanicy-Zdroju  Gmina Polanica-Zdrój  2015   1 318 673,87 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2007-2013
 Studium wykonalności wraz z analizą finansową
 Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I  Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie  2016  110 049 204,74 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020
 Termomodernizacja budynku biblioteki miejskiej w Polkowicach  Gmina Polkowice  2016  1 890 766,06 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Budowa chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Polkowice  Gmina Polkowice  2016   2 549 906,87 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Przebudowa pomieszczeń przy ul. Górnej 2 w Polkowicach (termomodernizacja)  Gmina Polkowice  2016   3 980 370,40 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Malczycach  Gmina Malczyce  2016 10 900 351,07 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Doposażenie Zespołu Poradni Ginekologiczno-Położniczych Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu poprzez zakup USG i aparatów KTG  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu  2017   397 581,00 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 Budowa DW nr 858 Zarzecze – granica województwa na odcinku Dąbrowica – Sieraków + budowa mostu na rzece Tanew i mostu na rzece Borowina – etap I  Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich  2018  16 311 225,91 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020
 Konserwacja, modernizacja i adaptacja na cele kulturalne i edukacyjne zabytkowych budynków Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego w Alejach Ujazdowskich 4 w Warszawie  Uniwersytet Warszawski  2016   8 954 092,16 zł  Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020
 Rozwój elektronicznych usług poprzez digitalizację i udostępnianie wyselekcjonowanych zasobów Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej  Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu  2017  143 000,00 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobroszycach  Gmina Dobroszyce  2016  1 051 089,28 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Przebudowa drogi woj. Nr 156 na odc. Drezdenko – Strzelce Krajeńskie – granica woj. – Etap I  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  2017   5 079 462,95 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020
 Przebudowa drogi woj. Nr 159 (Skwierzyna – droga woj. nr 158)  Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze  2017   2 253 786,70 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 2014-2020
Zarządzanie Dofinansowanymi Projektami
 e-Psychiatria – rozwój elektronicznych systemów gromadzenia danych i udostępniania danych do procesu elektronicznej obsługi pacjenta  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu     6 557 275, 60 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Równajmy szanse – dobudowa do istniejącego budynku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pławnicy dwóch sal lekcyjnych z przeznaczeniem na pracownię przyrodniczą i komputerową  Fundacja Równi Choć Różni    506 824,00 zł brutto  Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020
 Wymiana aparatury i sprzętu medycznego na oddziałach ginekologii i pulmonologii w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy, w celu poprawy opieki zdrowotnej  10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej     3 370 585,54 zł brutto  Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Dokumenty Strategiczne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego
 Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Krotoszyce na lata 2016-2023  Gmina Krotoszyce      
 Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w Gminie Blachownia  Gmina Blachownia      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Blachownia na lata 2016 – 2020  Gmina Blachownia      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy i Miasta Raszków na lata 2014 – 2020  Gmina i Miasto Raszków      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dębowiec  Gmina Dębowiec      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek  Gmina Gołymin-Ośrodek      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pakosław 2015-2020  Gmina Pakosław      
 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd  Gmina Ujazd      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Jutrosin na lata 2015-2020  Gmina Jutrosin      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łopuszno  Gmina Łopuszno      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Perzów na lata 2015-2020  Gmina Perzów      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Różan  Gmina Różan      
 Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Witnica  Gmina Witnica      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zakrzewo na lata 2015-2020  Gmina Zakrzewo      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radków  Gmina Radków      
 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wodzierady 2015-2020  Gmina Wodzierady      
 Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa gazowe dla gminy Wodzierady na lata 2016-2030 

 Gmina Wodzierady